คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชดนัย บัวเพชร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางธนอร ปิ่นตบแต่ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ สายยืนยง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐดนย์ เย็นใจมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนา เอี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด กลิ่นภู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ปานคงคา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก สวัสดิ์สรเดช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองฯ
ชื่อ-นามสกุล : พระอรัญ อรัญญรโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชาติ ดวงสร้อยทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ดวงสร้อยทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร เปียแก้ว
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา