โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชดนัย บัวเพชร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา ศรีม่วง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ สายยืนยง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐดนย์ เย็นใจมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนา เอี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด กลิ่นภู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ปานคงคา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก สวัสดิ์สรเดช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองฯ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอรัญ อรัญญรโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เนียมแสง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิสร เดชาธิปัตย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร เปียแก้ว
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ เจริญมี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา