กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรดา พาโนนเขวา
ครูผู้ช่วย

นายมาโนชญ์ สารเรือน
ครูอัตราจ้าง