กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบัณฑิตา ศิริคันธะมาต
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 083-4134498
อีเมล์ : smwannapa@gmaol.com

นางสาวเบญญาพร ศรเทพา
ครูผู้ช่วย