ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐดนย์ เย็นใจมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน