โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์   ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตามประเมิน ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามประเมิน
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา เข้าประเมินโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน
ที่ได้ชี้แนะแนวทาง  เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับใช้ต่อไป
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,15:33   อ่าน 18 ครั้ง