พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (vision)
             ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็น พร้อมเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข    บนวิถีความเป็นไทย       
วิถีประชาธิปไตย    ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม     น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ  (Mission)
 - พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้   อยู่คู่ความพอเพียง  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้
  - ส่งเสริม  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  -   พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม
  -  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  -   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชน
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  -   จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
  -   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 เป้าหมาย (Goal)
  -   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสมรรถนะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพตามจุดเน้นที่กำหนดในแผนปฏิรูปการศึกษา
  -   ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
 -   ผู้เรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม
พื้นฐาน ๑๒ ประการ
  -   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีจิตสึก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  -   ผู้เรียนการแสวงหาความรู้ รักการทำงาน การทำงานกลุ่ม รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมี
คุณค่า และพัฒนาตนเองย่างต่อเนื่อง 
  -   ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  -   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร  สามารถทำงานตามสาย
งานได้อย่างราบรื่น 
  -   สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  และสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
  -   สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกชุมชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  -   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  -   สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
  -   ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา