พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์  
          ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๖โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เน้นคุณธรรมนำความรู้   อยู่คู่ความพอเพียง  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต และใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
๓.  ส่งเสริม  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๔.   พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม
๕.   จัดสภาพแวดล้อม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
 
เป้าประสงค์
๑.  ผู้เรียนในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๒.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสมรรถนะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา  มีค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.   ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด สื่อ และ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิต
 ๔.   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีจิตสำนึก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
 ๕.   ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 ๖.   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร  สามารถทำงานตามสายงานได้อย่างราบรื่น 
 ๗.   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๘.   สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
          กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
          กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมีอาชีพในศตวรรษที่  ๒๑
          กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยให้รอบด้าน
          กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน