โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา
ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

ปรัชญาโรงเรียน
คำอ่าน=สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง


นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
          ในการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนตามศักยภาพของตนเอง  ทั้งเด็กปกติและเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คือ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และมีความกตัญญู