ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                                                                       
        โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์   เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๔๗๙   โดยขุนพรหมสมัคร (กำนันต้อย  พรหมสุรินทร์)  ได้ร่วมมือกับทางราชการหารเงินสมทบก่อสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียน   ต่อมาโรงเรียนถูกพายุพัดเสียหาย  จึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้น  ๒  หลัง   นายแสวง   สุขาบูรณ์   กำนันผัน   สวดมาลัย   ผู้ใหญ่ประเสริฐ   ดวงสร้อยทอง   พระมหาฟัก  สุกกธัมโม  และผู้มีจิตศรัทธา  ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงิน   รวมกับงบประมาณที่ได้จากทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน   แต่เงินไม่เพียงพอ   นายแสวง   สุขาบูรณ์   พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และนายสงวน  สาลิกานนท์   นายอำเภอนครชัยศรีจึงได้ช่วยกันหาเงินเพิ่มเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวรต่อไป
          ปี  พ.ศ.๒๕๐๕    นายแสวง   สุขาบูรณ์   ได้ไปติดต่อขอที่ดินจากนายบุญชิต  เกตุรายนาค   จำนวน  ๓  ไร่   ซึ่งห่างจากที่ตั้งโรงเรียนเดิม  ประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ก.  ดัดแปลง  จำนวน  ๕  ห้องเรียน   ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ซื้อที่ดินทั้งหมดจากนายบุญชิต  เกตุรายนาค   เพื่อจัดสรรปฏิรูปที่ดินให้กับชาวนาได้ทำกิน   โดยจัดเป็นรูปสหกรณ์นิคม  นายแสวง  สุขาบูรณ์  จึงได้ยื่นเรื่องต่อทางราชการเพื่อขอที่ดินรวมเป็นที่ดินของโรงเรียน   จำนวน  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๗  ตารางวา
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑   ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสร้างบ้านพักครู  ๒  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  ๔๐๑  จำนวน  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔   ได้เงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ข  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  พระอรัญ   อรัญญโต  ได้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕   คุณหญิงสุภัทรา   ตันติพิพัฒน์พงษ์   ประธานชมรมแสงส่องหล้า   ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒//๒๖  ดัดแปลง  จำนวน  ๑  หลัง   และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖   ได้รับงบประมาณสร้างสนามอเนกประสงค์  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช ๖๐๔/๒๖   จำนวน  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖โดยมีพระอุดมประชานารถ ( หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ) สมทบทุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก 4 ห้องเรียน
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑   ได้รับงบประมาณจากผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทย  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  ๑๐๔/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   ได้รับงบประมาณจาก  อบต.คลองโยงต่อเติมโรงอาหาร
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗   ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖โดยมีพระอุดมประชานารถ ( หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ) สมทบทุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก ๔ ห้องเรียน
         ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓   ได้รับงบประมาณจากงบแปรญัติ   สร้างส้วมแบบ  สปช. ๑๐๔  จำนวน  ๑  หลัง  ได้รับบริจาคห้องคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  จำนวน  ๒๐  เครื่อง  พร้อมจออัจฉริยะ   จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
          ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   ได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน  ๑๐  ชุด  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และงบประมาณห้องอัจฉริยภาพการเรียนรู้   จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   โรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ทำให้อาคารเรียนและทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชั้นล่างของอาคารมัธยม อาคารประถม อาคารอนุบาล และอาคารห้องสมุด  โรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้  โดยโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
          ๑. สนามกีฬาชุมชน  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลตำบลคลองโยง จำนวน ๑,๑๙๙,๐๐๐บาท 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด  ด้วยเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๓,๐๐๐บาท
๓. เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเงินบริจาคจากมูลนิธิ SCG เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท
๔. มูลนิธิบางกอกโพสต์  บริจาคเงินเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท
๕. บริษัท AIS  บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐   บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณยายบุญเรือน บัวดี สร้างพระพุทธรูปปรางลีลา มอบให้โรงเรียน ประดิษฐานด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้างพระพุทธรูปจึงตั้งชื่อว่า “พระบัวดี ศรีรัตนภิบาล บ้านคลองสว่างอารมณ์สถิต”
          โรงเรียนเปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวมทั้งสิ้น  ๑๑  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  105  คน  เป็นนักเรียนชาย  ๖๐  คน  นักเรียนหญิง  ๔๕  คน  มีครูทั้งหมด  ๑๐  คน  ครูชาย  ๔  คน  ครูหญิง  ๕  คน   ครูมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท  ๑  คน  ผู้บริหาร  ๑  คน  ครู  ๑  คน  ปริญญาตรี  ๘  คน  อายุเฉลี่ยของครู  ประมาณ  ๔๔.๓๓  ปี  ประสบการณ์การทำงานเฉลี่ย  ๑๗.๕๖  ปี ครูจ้าง  ๒  คน ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)  ๑  คน 
          จำนวนอาคารเรียนมีทั้งหมด ๑  หลัง   ๑๙  ห้องเรียน   เป็นห้องเรียน  ๑๑  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  ๘  ห้อง  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด      ห้องวิทยาศาสตร์     ห้องสหกรณ์  ห้องการงานอาชีพ/ห้องพยาบาล  ห้องดนตรี  ห้องพัสดุ
          ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนชนบท   พื้นที่ค่อนข้างลุ่มชายคลอง   มีคลองไหลผ่านคือคลองชัยขันธ์   โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ของกรมธนารักษ์   กระทรวงการคลัง    ในชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ  800  คนเศษ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ประกอบอาชีพ  ทำนาข้าว  ทำนาบัว  ทำสวนผักชีฝรั่ง  ปลูกไม้ตัดดอกและรับจ้างทั่วไป   ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้คนในชุมชนค่อนข้างยากจน
           ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับดี  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี