ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
          โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ที่ ๓๗/๒  หมู่ ๘  ตำบลคลองโยง   อำเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  ๒  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยขุนพรหมสมัคร (กำนันต้อย พรหมสุรินทร์) ได้ร่วมมือกับทางราชการ
หาเงินสมทบก่อสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียน ต่อมาโรงเรียนถูกพายุพัดเสียหายจึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๒ หลัง นายแสวง  สุขาบูรณ์, กำนันผัน   สวดมาลัย ,ผู้ใหญ่ประเสริฐ  ดวงสร้อยทอง ,พระมหาฟัก 
สุกกธัมโม และผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงิน รวมกับเงินงบประมาณที่ได้จากทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแต่เงินไม่พอนายแสวง สุขาบูรณ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายสงวน สาริกานนท์  นายอำเภอนครชัยศรี จึงได้ช่วยกันหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะสร้างอาคารเรียนที่ถาวรต่อไป 
          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕  นายแสวง สุขาบูรณ์ ได้ไปติดต่อต่อขอที่ดิน จากนายบุญชิต เกตุรายนาค  จำนวน ๓  ไร่ ซึ่งห่างที่ตั้งโรงเรียนเดิม ประมาณ ๒๐๐ เมตร จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก  ดัดแปลง  จำนวน ๕ ห้องเรียน ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ซื้อที่ดินทั้งหมดจากนายบุญชิต  เกตุรายนาค  เพื่อจัดสรรและปฏิรูปที่ดินให้กับชาวนาได้ทำกินโดยจัดเป็นรูปสหกรณ์นิคม นายแสวง  สุขาบูรณ์  จึงยื่นเรื่องราวต่อทางราชการเพื่อขอที่ดินรวมเป็นที่ดินของโรงเรียน  จำนวน  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๗  ตารางวา
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณ  และเงินบริจาคสร้างบ้านพักครู  ๒ หลัง
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔๐๑  จำนวน  ๑  หลัง
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  ข  จำนวน ๓ ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พระอรัญ อรัญญรโต ได้ให้ความร่วมมือในการสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  คุณหญิงสุภัทรา  ตันติพิพัฒน์พงษ์  ประธานชมรมแสงส่องหล้าได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ ดัดแปลง จำนวน ๑ หลัง และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู อีก  ๑ หลัง
          ปี  พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์
          ปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณ  สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖ โดยมีพระอุดมประชานารถ ( หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ) สมทบทุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก
๔ ห้องเรียน
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทย สร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  นางจำเริญ   สีมารัตน์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗   นางธนาลัย   ตปนีย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในชุมชนจัดทำที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน
ชั้นปฐมวัยเป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนตำบลในการเทพื้นรอบอาคารโรงอาหาร (เก่า) และก่อคันกั้นน้ำฝนไม่ให้น้ำท่วมพื้น  จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนชั้นล่างอาคาร สปช.๑๐๔/๒๖ จำนวน  ๔  ห้อง
ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปกครองในชุมชน  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐  บาท
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๙   ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ( ใหม่ ) ให้สูงขึ้นพ้นจากน้ำท่วมพร้อมปูกระเบื้อง 
เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐  บาท   ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   โรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ทำให้อาคารเรียนและทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชั้นล่างของอาคารมัธยม อาคารประถม อาคารอนุบาล และอาคารห้องสมุด  โรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้  โดยโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
          ๑. สนามกีฬาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลตำบลคลองโยง จำนวน ๑,๑๙๙,๐๐๐  บาท 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด  ด้วยเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๓,๐๐๐ บาท
๓. เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเงินบริจาคจากมูลนิธิ SCG เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. มูลนิธิบางกอกโพสต์  บริจาคเงินเพื่อใช้ในโครงการห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บริษัท AIS  บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว  จำกัด   บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำอาคารประถมจำนวน ๔  ที่นั่ง
เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง ขออนุญาตโรงเรียนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองโยง (ศูนย์ ๓) ตามคำร้องขอของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน (ว่าที่ร้อยตรีสุวพันธ์ ผลวงศ์)
ปี ๒๕๖๐จัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “พระบัวดีศรีรัตนภิบาลบ้านคลองสว่างอารมณ์สถิต” โดยใช้งบบริจาคจากท่านผู้อำนวยการ(ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา)และผู้มีจิตศรัทธา  และสร้างศาลาริมน้ำ โดยงบประมาณจากศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี ๒๕๖๑ จัดสร้างประตูโรงเรียนและรั้วด้านหน้าโรงเรียน โดยใช้งบประมาณจากผ้าป่า
เพื่อการศึกษา
ปี ๒๕๖๔  จัดสร้างอ่างแปรงฟันสำหรับนักเรียน จำนวน ๕๙  ก๊อก ใช้งบประมาณจากเงินจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โรงเรียนเปิดสอน ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย จำนวน  ๒  ห้องเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๓ ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๑  คน
          บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดมี ๙ คน ผู้บริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครูจำนวน  ๔  คน  พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน  ครูจ้างสอน ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน (รวมผู้บริหาร ๑ คน)  ระดับปริญญาตรีจำนวน ๗ คน  อายุเฉลี่ยของบุคลากรประมาณ ๓๕ ปี ประสบการณ์การทำงานของครูโดยเฉลี่ย ๘ ปี
          จำนวนอาคารเรียน  มี  ๓ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตขนาด  ๒  ชั้น  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  ๑  หลัง   อาคารคอนกรีตชั้นเดียว  ๑  หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน และอาคารคอนกรีต  ๒ ชั้น  ใต้ถุนสูง  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  ๑  หลัง  ห้องสมุดและห้องประชุม  ๑ หลัง   สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม  สนามตะกร้อ ๑  สนาม และสนามเอนกประสงค์อีก  ๑  สนาม
          โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ๑   ห้อง  และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรเจคเตอร์  ๒  ห้อง  จำนวนห้องละ ๒๐ เครื่อง  มีห้องดนตรีที่มีเครื่องดนตรีสากล และดนตรีไทย จำนวน ๑ ห้อง  ห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง  
          ลักษณะที่ตั้งของชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินของโฉนดชุมชน  ซึ่งให้เช่าอยู่ในรูปของสหกรณ์นิคม  
มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ  ๘๐๐  คน  นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนาข้าว   ทำนาบัว  ทำสวนผักชี  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  และรับจ้างนอกพื้นที่  ประชาชนในพื้นที่มีฐานะค่อนข้างยากจน  มีเขตพื้นที่บริการจำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และหมู่ที่ ๒  ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม