โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
01 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
03 มี.ค. 63 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

ด้วย โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ  (Open House)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในการนี้ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียน
บ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยมี ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านเสมอมา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

10 ม.ค. 63 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
03 พ.ย. 62 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมประชารัฐร่วมใจ เวลา 09.00 น.
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมประชารัฐร่วมใจ
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
18 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายอิทธิณัฐ จ.สระบุรี
21 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
19 ส.ค. 62 กิจกรรมศึกษาดูงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    ฮอลล์ 6 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ