ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,003,499 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,629,100.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 1,500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬากลาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,199,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,199,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายชื่อโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..